Prowadzenie biznesu na Łotwie – Podatki

Prowadzenie biznesu na Łotwie – Podatki

Prowadzenie biznesu na Łotwie dla obcokrajowców ułatwiają miejscowe kancelarie oferujące usługi wirtualnego biura oraz prowadzenie pełnej księgowości. Obsługa odbywa się w języku angielskim lub rosyjskim.

Podstawowe ceny usług:

– Wirtualne biuro 500 Euro przy płatności za rok z góry

– Księgowość 100 Euro miesięcznie (stawka progresywna uzależniona od ilości dokumentów do zaksięgowania).

 PODATKI:

 Na Łotwie całości dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania, podlegają rezydenci Łotwy (czyli podmioty utworzone lub zarejestrowane na Łotwie).

Opodatkowaniu łotewskim podatkiem dochodowym (CIT) mogą podlegać dochody polskiego przedsiębiorcy w zakresie, w jakim pozostają one w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez niego na Łotwie za pośrednictwem położonego tam zakładu (stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Za zakład należy uznawać miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, miejsca wydobywania zasobów naturalnych, a także plac budowy, prace budowlane, montażowe lub instalacyjne albo działalność nadzorczą lub budowlaną z nimi związaną, jeśli trwają dłużej niż 9 miesięcy. Zakładem nie jest natomiast działalność, nawet wykonywana całkowicie lub częściowo za pośrednictwem stałej placówki, mająca przygotowawczy lub pomocniczy charakter.
Na podstawie Konwencji zyski polskiej spółki mogą być opodatkowane w państwie położenia zakładu tej spółki również w takiej mierze, w jakiej zysk może być przypisany sprzedaży w państwie położenia zakładu dóbr lub towarów takiego samego lub podobnego rodzaju za pośrednictwem tego zakładu lub innej działalności gospodarczej prowadzonej w państwie położenia zakładu, takiego samego lub podobnego rodzaju jak prowadzona za pośrednictwem takiego zakładu.
Zyski polskiego przedsiębiorcy uzyskiwane na Łotwie za pośrednictwem zakładu, stanowiące tam przedmiot opodatkowania, podlegają zwolnieniu od podatku w Polsce. Zgodnie z Konwencją, jeżeli osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Łotwie, to Polska ma obowiązek zwolnić taki dochód (z wyjątkiem dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych) od opodatkowania.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Stawka CIT na Łotwie wynosi15%. podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi zysk wykazany przez podatnika w sprawozdaniu finansowym za dany rok, skorygowany w sposób określony przepisami prawa podatkowego, tj. o przychody wolne od opodatkowania oraz o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, a także o straty podatkowe z lat ubiegłych.

PŁATNOŚCI DLA NIEREZYDENTÓW

Dywidendy wypłacane przez rezydentów Łotwy na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają co do zasady opodatkowaniu na Łotwie 10-proc. podatkiem u źródła. Możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy łotewskich przepisów implementujących postanowienia unijnej Dyrektywy Parent – Subsidiary, pod warunkiem jednak, że podmiot, na rzecz którego wypłacane są dywidendy, ma siedzibę w państwie członkowskim UE i posiada minimum 20 proc. kapitału lub 20 proc. praw głosu (15 proc. od 2007 roku, 10 proc. od 2009 roku) w spółce wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (jeśli okres ten nie jest zachowany w momencie wypłaty dywidendy, zwolnienie jest możliwe pod warunkiem złożenia gwarancji bankowej równej 10 proc. kwoty dywidendy). Ponadto, na gruncie Konwencji, stawka podatku od dywidendy wypłacanej do Polski – jeśli odbiorca jest faktycznym właścicielem tej dywidendy i posiada minimum 25-proc. udział w kapitale spółki wypłacającej – może wynosić 5 proc. kwoty dywidendy.

Opodatkowaniu u źródła na Łotwie podlegają również należności licencyjne. W zależności od rodzaju należności, stawka podatku wynosi 15 proc. lub 5 proc. Na podstawie Konwencji, należności licencyjne wypłacane z Łotwy do Polski mogą być opodatkowane według stawki 10 proc.

ROZLICZENIE ŁOTEWSKIEGO PODATKU W POLSCE

Na podstawie Konwencji, podatek u źródła zapłacony przez polski podmiot na Łotwie podlega zaliczeniu na poczet podatku dochodowego płaconego przez polską spółkę w Polsce. Zaliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku należnego w Polsce, która odpowiada dochodowi osiągniętemu na Łotwie.

STAWKA PIT – 23%

PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY:

 Podatek solidarnościowy naliczany jest od wynagrodzeń przekraczających górny pułap dla składek na ubezpieczenie społeczne. W obecnym roku próg ten wynosi 48,6 tys. euro.

Podatek solidarnościowy obejmie osoby, których zarobki to co najmniej 4 tys. euro miesięcznie. Łączna stawka opodatkowania dochodów przekraczających tą kwotą wynosi 34,09 proc., czyli tyle, ile wynosi generalna stawka składek na ubezpieczenie społeczne (z tego 23,59 proc. płaci pracodawca, a pozostałe 10,5 proc. pracownik).

 PODATEK VAT NA ŁOTWIE:

Na Łotwie obowiązują dwie stawki podatku VAT –  21% i obniżona stawka 12%: (książki, wyroby farmaceutyczne i medyczne, prasa, usługi noclegowe.).

Opracował portal www.gotowespolki.pl

Comments are closed.