Gotowe Spółki w Bułgarii

Gotowe Spółki w Bułgarii

 

Bułgaria to nie tylko Złote Piaski – Słoneczna Plaża, ale również przyjazny klimat dla biznesu. Bułgaria w Unii Europejskiej ma najniższe podatki dochodowe. Obowiązuje podatek liniowy w wysokości 10% bez względu na osiągnięty dochód.

 

Zakup gotowej spółki odbywa się w Polsce. Wystarczy przesłać skan dowodu osobistego, adres zamieszkania i podać czym spółka będzie się zajmować.

Realizacja Formalności w 24 godziny!

 

Oferujemy również:

 

– usługę księgowości w cenie 100 Euro miesięcznie

– usługę virtualnego biura w cenie 50 euro miesięcznie

 

 

 

Kilka informacji o systemie podatkowym w Bułgarii:

 1. Podatek – 10% zysku netto rocznie;
 2. Podatek 5% dywidendy – tylko w przypadku rzeczywistej wypłaty dywidendy;
 3. VAT – 20%. Unijne dostawy wewnętrzne i eksport są zwolnione z podatku VAT;
 4. 10% podatek od dochodów osobistych. Dywidendy są wolne od podatku po ich podziale pomiędzy akcjonariuszy i 5% podatku od dywidendy jest wypłacany.

 

Rodzaj firmy jaki zalecamy to LLC / OOD, EOOD /.

Szczegóły:

 1. Akcjonariuszy może być jeden lub więcej.
 2. Jeden akcjonariusz może być  wyłącznym dyrektorem firmy.
 3. Nie ma wymogu posiadania lokalnego bułgarskiego akcjonariusza, zarządcy lub sekretarki itp.
 4. Brak ponoszenia jakichkolwiek rocznych opłat za prowadzenie rejestracji firmy.
 5. Akcjonariusze nie odpowiadają za długi spółki.
 6. Kapitał zakładowy zaczyna się od 1  euro i rośnie w górę.

 

 

 • Odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bułgarii jest Limited Liability Company, czyli spółka LTD. Przy zakładaniu takiej spółki kapitał minimalny to równowartość 1 euro, a jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych gotowych spółek, jest on już opłacony.
 • Dyrektor lub dyrektorzy spółki LTD nie muszą pochodzić z Unii Europejskiej i nie mają obowiązku przedstawiania dokumentu świadczącego o niekaralności. Udziałowcy są jawni, a jeśli chcesz być udziałowcem bułgarskiej firmy dyskretnie lepszym rozwiązaniem będzie spółka offshore albo brytyjska.
 • Wymagany jest co najmniej jeden udziałowiec.

Wskazuje też, że AD może przyjąć jednostopniowy lub dwustopniowy system zarządzania. W pierwszym przypadku organami spółki są zgromadzenie akcjonariuszy i zarząd (3-9 osób). W dwustopniowym systemie, organy to: zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza (3-7 osób) i zarząd (3-9 osób). AD jest jedyną formą spośród spółek, która może emitować obligacje.

Warto jeszcze wspomnieć o szczególnych regulacjach dotyczących holdingów. Celem takiej spółki, prowadzonej w formie AD, OOD lub spółki komandytowo-akcyjnej, jest utrzymywanie udziałów w innych spółkach lub zarządzanie. Holding nie musi prowadzić własnej działalności gospodarczej (poza wyżej opisaną), lecz przynajmniej 25 proc. jego kapitału musi być zainwestowane w spółki-córki.

 

Rezydencja podatkowa

Osoba, która ponad 183 dni w roku przebywa w Bułgarii, posiada stały adres w tym państwie lub jej centrum interesów życiowych znajduje się w Bułgarii, jest traktowana jako rezydent tego państwa, a jej dochody niezależnie od miejsca ich osiągania podlegają w całości opodatkowaniu PIT w Bułgarii. Za rezydentów uznawane są również osoby oddelegowane za granicę przez państwo bułgarskie, bułgarskie instytucje państwowe i bułgarskie przedsiębiorstwa. Nierezydenci podlegają w Bułgarii opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych w tym państwie (dochody z pracy, dochody z nieruchomości położonej w Bułgarii).

– Od początku 2008 roku PIT w Bułgarii jest podatkiem liniowym o stawce 10-proc. W związku z wprowadzeniem podatku liniowego zniesiono wszystkie dotychczasowe ulgi oraz kwotę wolną od podatku – wyjaśnia Monika Ławnicka.

Wskazuje także, że ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego PIT jest taki sam jak w Polsce – 30 kwietnia następnego roku. Każdy podatnik rozlicza się z PIT samodzielnie (nie ma możliwości rozliczenia wspólnego, np. z małżonkiem).

JAKIE INNE OBCIĄŻENIA WYSTĘPUJĄ W BUŁGARII

Inne podatki w Bułgarii to m.in.:

 • podatek od nieruchomości (0,15-3 proc. wartości nieruchomości),
 • podatek od przeniesienia własności nieruchomości i samochodów (2-4 proc.),
 • podatek od spadków i darowizn (0,7-10 proc.).

Rozliczenia w zakresie CIT, VAT oraz ubezpieczeń społecznych dokonywane są drogą elektroniczną.

JAK ROZLICZAĆ DYWIDENDY I ODSETKI

Dywidendy oraz wypłaty z likwidacji osób prawnych przekazywane nierezydentom podlegają opodatkowaniu u źródła według stawki 5-proc. W przypadku gdy spółka z państwa członkowskiego UE otrzymująca dywidendy utrzymuje min. 15 proc. udziału w kapitale bułgarskiej spółki przez dwa lata, możliwe jest zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła, na podstawie bułgarskich przepisów implementujących Dyrektywę Parent-Subsidiary.

Odsetki, należności licencyjne, zyski kapitałowe oraz opłaty za usługi franchisingu i faktoringu podlegają opodatkowaniu 10-proc. podatkiem u źródła.

Rozliczenia CIT

Opodatkowaniu CIT w Bułgarii podlegają osoby prawne oraz stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej (od dochodów z działalności gospodarczej). Stawka CIT w Bułgarii wynosi 10 proc.

– Dochodem do opodatkowania jest wynik księgowy skorygowany o określone pozycje dla celów ustalenia podstawy opodatkowania. Ostateczny termin składania zeznań podatkowych przypada 31 marca. Poniesioną stratę podatnik CIT może rozliczyć w ciągu pięciu następnych lat – wskazuje Monika Ławnicka.

Zwolnione z opodatkowania CIT są m.in. zyski ze sprzedaży akcji spółek notowanych na bułgarskiej giełdzie papierów wartościowych (przy spełnieniu pewnych warunków) oraz dywidendy wypłacane pomiędzy bułgarskimi spółkami. Zwolnienia podatkowe przewidziane są również dla firm inwestujących w rejonach o wysokim bezrobociu.

Opodatkowaniu CIT nie podlegają: licencjonowane Real Estate Investment Trusts (REITs) oraz organizacje zbiorowego inwestowania (collective investing schemes).

– W Bułgarii występuje jeszcze dodatkowy, jednorazowy, 10-proc. podatek. Płatny jest miesięcznie. Nakładany jest na wydatki przedsiębiorstw na reprezentację i rozrywkę oraz na utrzymanie i naprawy samochodów, z których korzystają członkowie zarządu – wyjaśnia Monika Ławnicka.

VAT i Akcyza

Regulacje dotyczące VAT są spójne z systemem obowiązującym w całej UE. Podstawowa stawka VAT wynosi 20 proc. Obniżona, 7-proc. stawka obejmuje wyszczególnione usługi hotelowe. Stawka 0-proc. dotyczy eksportu oraz specyficznych dostaw towarów. Z VAT wyłączone są: usługi finansowe, edukacyjne, ubezpieczeniowe, zdrowotne, dzierżawa budynków na cele mieszkalne oraz sprzedaż starych budynków.

Akcyzę, to objęte są: alkohole, papierosy i cygara, kawa, energia elektryczna, paliwa oraz – w zależności od wieku oraz mocy silnika – samochody.

Comments are closed.